در دیدگاه طب سنتی ایران، ارائه دستورات غذایی به بیماران به عنوان یکی از ارکان برنامه درمانی بوده و حتی در اولویت برنامه قرار دارد و صرفاً به عنوان یک امر جانبی و کمکی محسوب نمی‌شود. اگر انتخاب غذا مناسب باشد کمک حال بیمار است، در غیر این‌صورت دستور غذایی غلط، هم‌دست بیماری خواهد شد!
باید بدانید که بخش قابل توجهی از بیماران با رعایت نکات تغذیه‌ای، قسمت مهمی از مشکلاتشان رفع می‌گردد و دیگر نیازی به داروی گیاهی یا شیمیایی نخواهند داشت.

📝دکتر فاطمه هادیان - دانشجوی دکتری تخصصی طب سنتی ایران دانشگاه علوم پزشکی تبریز📝

مطالب بیشتر در:       https://telegram.me/persianmedicine