از غذاهایی مانند حلیم، کله پاچه، کباب و ماهی به خصوص در وعده سحر باید پرهیز کرد، این گونه غذاهای غلیظ برای هضم، حرارت بیشتری را به سمت معده جلب می‌کنند و بدیهی است که با افزایش حرارت معده، نیاز به آب نیز افزایش می‌یابد. خلط غلیظ تولید شده توسط این غذاها، در عروق به راحتی حرکت نمی‌کند و برای حرکت نیاز به ترقیق توسط آب دارد و تشنگی را تشدید می‌کند.