🔷از خوابیدن بلافاصله پس از غذا در وعده سحری، به خصوص در صورتی که غذای باطبیعت گرم مصرف شده باشد، باید پرهیز کرد.