غذاهایی که در آن‌ها مقدار زیادی سیر به کار رفته، باعث افزایش تشنگی می‌شوند‌.