🔷شروع افطار بهتر است با خرما و آب ولرم یا شیر ولرم باشد، به عنوان غذای ابتدای افطار، مصرف انواع سوپ‌ها توصیه می‌شود.