ازغذاهای بسیار شور مانند گوشت‌های نمک سود، تن ماهی یا ماهی شور باید پرهیز کرد.